เกจวัดแรงดัน-pressure gauge

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกจวัดแรงดัน

เกจวัดแรงดันเป็นเครื่องมือเชิงกลที่ใช้วัดความดันของของไหลหรือก๊าซในระบบ ประกอบด้วยบูร์ดองซึ่งจะแปลงความดันเป็นการเคลื่อนไหวทางกล และจอแสดงผลที่ระบุค่าความดัน เกจวัดแรงดันใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิต น้ำมันและก๊าซ ยานยนต์ และอวกาศ เพื่อตรวจสอบและควบคุมแรงดันในการใช้งานต่างๆ การทำความเข้าใจว่าเกจวัดแรงดันทำงานอย่างไรและใช้งานอย่างไรอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานของอุปกรณ์และกระบวนการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เกจวัดแรงดันคืออะไร What is a pressure gauge?

เกจวัดความดัน (pressure gauge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันของของไหล (ของเหลวหรือก๊าซ) ในระบบหรือภาชนะบรรจุ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยหน้าปัดหรือจอแสดงผลดิจิตอลที่แสดงการอ่านค่าแรงดัน ตัวชี้หรือตัวบ่งชี้ที่เคลื่อนที่ตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน และกลไกที่แปลงแรงดันเป็นสัญญาณทางกลหรือทางไฟฟ้าที่สามารถแสดงหรือบันทึกได้ เกจวัดความดันมักใช้ในอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย เพื่อตรวจสอบและควบคุมความดันของของไหลในระบบต่างๆ เช่น หม้อไอน้ำ ท่อส่ง ถัง และระบบนิวเมติกส์

วัตถุประสงค์

จุดประสงค์ของมาตรวัดความดันคือการวัดและแสดงความดันของของไหลหรือก๊าซในระบบ สิ่งนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบและควบคุมแรงดันได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าแรงดันจะยังคงอยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เกจวัดความดันมักใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น น้ำมันและก๊าซ กระบวนการทางเคมี และการผลิต

ส่วนประกอบพื้นฐานของเกจวัดแรงดัน Basic components of a pressure gauge

ส่วนประกอบพื้นฐานของเกจวัดความดันโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบตรวจจับที่ตรวจจับความดัน กลไกที่แปลงความดันเป็นแรงทางกล ตัวชี้ที่บ่งชี้ความดันบนสเกล และหน้าปัดที่แสดงสเกล เกจวัดความดันบางตัวยังมีส่วนประกอบเพิ่มเติม เช่น ท่อบูร์ดอง ซึ่งเป็นท่อโค้งแบนที่ขยายและหดตัวตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน หรือไดอะแฟรมซึ่งเป็นแผ่นยืดหยุ่นที่เปลี่ยนรูปภายใต้แรงดัน

ประเภทของเกจวัดแรงดัน Type of pressure gauge

เกจวัดความดัน มีหลายประเภท Pressure Gauge ประเภททั่วไป ได้แก่

ประเภทบูร์ดอง (Bourdon Tube Gauge)

เกจวัดแรงดัน-pressure gauge

ไดอะแฟรมเกจ (Diaphragm Gauge)

เกจวัดแรงดัน-pressure gauge

เกจแคปซูล (Capsule Gauge)

เกจวัดแรงดัน-pressure gauge

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องวัดความดันแตกต่าง (Differential Pressure Gauge)

differential pressure gauge-เกจวัดแรงดันมาโนมิเตอร์เกจ (Manometer Gauge)

เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล (Digital Gauge)

เกจวัดแรงดัน ดิจิตอล-pressure gauge

 

 

 

 

 

 

 

 

เกจวัดสารประกอบ (Compound Gauge)

เกจวัดสุญญากาศ (Vacuum Gauge)

ไฮดรอลิคเกจ (Hydraulic Gauge)

 

 

 

 

 

 

 

 

นิวเมติกเกจ (Pneumatic Gauge)

ประเภทของเกจวัดแรงดันที่ใช้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะและช่วงของแรงดันที่ต้องการวัด

หลักการทำงานของเกจวัดแรงดัน working principle of pressure gauge

เกจวัดแรงดัน (pressure gauge) ทำงานโดยการวัดแรงของของไหลหรือก๊าซต่อไดอะแฟรมหรือลูกสูบ ซึ่งจะแปลงแรงเป็นหน่วยวัดแรงดัน การวัดนี้จะแสดงบนหน้าปัดหรือหน้าปัดดิจิตอล มีเกจวัดความดันหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่จะใช้ท่อบูร์ดอง หรือไดอะแฟรมเป็นองค์ประกอบในการตรวจจับ เมื่อใช้แรงกดกับองค์ประกอบการตรวจจับ จะทำให้เกิดการเสียรูปตามสัดส่วนของแรงกด จากนั้นการเสียรูปนี้จะถูกส่งไปยังกลไกมาตรวัด ซึ่งจะแปลงเป็นการแสดงค่าความดันที่อ่านได้

การใช้งานทั่วไปของเกจวัดความดัน Common uses of pressure gauges

เกจวัดแรงดันใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและการใช้งานต่างๆ เพื่อวัดและแสดงแรงดัน การใช้งานทั่วไปของเกจวัดความดัน สรุปได้ดังนี้

กระบวนการทางอุตสาหกรรม

เกจวัดความดันใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อวัดความดันของก๊าซ ของเหลว และไอน้ำ

ระบบ HVAC

เกจวัดความดันใช้ในระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ (HVAC) เพื่อตรวจสอบความดันของสารทำความเย็นและของเหลวในระบบอื่นๆ

ยานยนต์และการขนส่ง

เกจวัดแรงดันใช้ในยานยนต์และการขนส่ง เช่น การวัดแรงดันลมยาง แรงดันน้ำมันในเครื่องยนต์ และแรงดันลมในระบบเบรก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องวัดความดันใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อวัดและแสดงความดันของของเหลวในร่างกาย

การควบคุมกระบวนการ

เกจวัดแรงดันใช้ในการควบคุมกระบวนการ เช่น การผลิตน้ำมันและก๊าซ เพื่อตรวจสอบและควบคุมความดันในท่อและอุปกรณ์แปรรูป

การทดลองทางวิทยาศาสตร์

เกจวัดความดันใช้ในการทดลองและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัดและตรวจสอบความดันในการตั้งค่าต่างๆ

การใช้งานในที่อยู่อาศัย

เกจวัดแรงดันยังใช้กับที่อยู่อาศัย เช่น การวัดแรงดันในท่อน้ำและท่อก๊าซ

การสอบเทียบและการบำรุงรักษาเกจวัดแรงดัน

การสอบเทียบและการบำรุงรักษามาตรวัดความดันมีความสำคัญต่อการอ่านค่าความดันที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั่วไปสำหรับการสอบเทียบและการบำรุงรักษาเกจวัดแรงดัน:

maintenance-เกจวัดแรงดัน

การสอบเทียบ

การตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดโดยใช้มาตรฐานอ้างอิง เช่น เครื่องทดสอบเดดเวทหรือเครื่องสอบเทียบความดันแบบดิจิตอล
การปรับมาตรวัดไปยังช่วงความดันที่ต้องการ

แนะนำให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดและความสามารถในการทำซ้ำโดยใช้แรงกดหลายๆ ครั้ง

การซ่อมบำรุง

– ทำความสะอาดมาตรวัดเป็นประจำเพื่อขจัดสิ่งสกปรก เศษเล็กเศษน้อย หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความแม่นยำ

– ตรวจสอบการติดตั้งและการเชื่อมต่อของเครื่องวัดเพื่อหาสัญญาณของความเสียหายหรือการรั่วไหล

– เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือสึกหรอ เช่น ปะเก็นหรือโอริง ตามความจำเป็น

– จัดเก็บเครื่องมือวัดในสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกันเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหาย

ข้อแนะนำ

ให้สอบเทียบเกจวัดแรงดันอย่างน้อยปีละครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นหากใช้เกจบ่อยหรือในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน นอกจากนี้ ผู้ผลิตอาจมีคำแนะนำเฉพาะสำหรับความถี่ของการสอบเทียบและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

 

ขอบพระคุณภาพและข้อมูลจาก : siampressure.com, radiusglobal.co.th

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.